Czy nauczyciel akademicki może być wychowawcą wypoczynku bez zaświadczenia o ukończeniu kursu?

NIE. Obowiązek ukończenia kursu na wychowawcę wypoczynku nie obejmuje:

  • nauczycieli,

  • osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które posiadają wykształcenie określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a lub w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika lub równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w Rzeczypospolitej Polskiej albo
    w stopniu równoważnym nadanym w organizacji harcerskiej funkcjonującej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Przy czym za „nauczyciela” uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje
do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela,
jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej.

Tylko w przypadku jeżeli nauczyciel akademicki posiada ww. kwalifikacje, może
nie posiadać zaświadczenia o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku.